Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Bylo Československo omylem politiků?

 

Motto: Vítěz má být povznesený nad mstu nad poraženým nepřítelem a velkorysost má být jeho základní ctností, protože jedinně ta nese zdravé ovoce… Julius Caesar

 

Vznik Československého státu a z toho vyplývající důsledky

Rakousko-Uherská monarchie vznikla jako důsledek prohrané války s Pruskem v roce 1867, tím pádem se císařství proměnilo v unii dvou států Předlitavsko a Zalitavsko. Předlitavsko – země Koruny české (Čechy, Morava, část Slezska), Halič a Bukovina, Horní a Dolní Rakousy, Salcbursko, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Tyrolsko, Vorarlbersko, Istrijsko, Dalmácie a Přímoří. Zalitavsko – Uhersko (Uherské království), Slovensko, Sedmihradsko, Chorvatsko-Slavonsko a město Rijeka.

Přes vše co kdy bylo o této monarchii napsáno a řečeno, je nepochybné, že byla demokratická o čemž svědčí i Všeobecné tajné hlasovací právo (kromě žen, které mohly volit až v roce 1918).

 

Prosincová Ústava z roku 1867 zaručovala obyvatelům monarchie základní lidská práva.

Obyvatelé si byli před zákonem rovni, mohli svobodně volit náboženství. Ústava zaručovala svobodu pohybu – občané se mohli volně stěhovat (i za hranice své země), rovněž se podle své volby mohli rozhodnout pro jakékoliv povolání. Důležitý byl především zákon o nadřazenosti policie a soudů nad státní mocí a také zavedení povinné osmileté školní docházky. Tato Ústava platila až do roku 1918.

 

Ruský komplex našich politiků

Není pravda, že Češi monarchii nenáviděli nebo neměli rádi svého Císaře, jak je ve všeobecném povědomí. Prostí obyvatelé Země Koruny České především požadovali na císaři, aby se nechal korunovat Českým králem a tím by došlo k Rakousko-Českému vyrovnání, tak jako došlo s Maďarskem. Ne tak však tehdejší politici.

Jak je naším dobrým zvykem až do dnešní doby, Češi se v čele s F. Palackým obrátili na Rusko o pomoc. Náležitě k tomu využili národopisnou výstavu, která se uskutečnila v r. 1867 v Moskvě.

Českou delegaci, skládající se vedle Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra i ze zástupců mladší a radikálnější generace (např. Julia Grégra), car Alexandr II. sice milostivě přijal, ale nic jí neslíbil. Prostřednictvím svého vyslance také informoval Vídeň, že se žádným způsobem nehodlá vměšovat do vnitřních poměrů monarchie.

Jak je vidět na tomto příkladu, orientace našich čelních politických reprezentantů se od dob monarchie opravdu nezměnila. Každého jistě napadne i rok 1968, kdy jsme, tentokrát úspěšně, opět žádali v “Sovětském Rusku o bratrskou pomoc”, tedy o svou vlastní okupaci. I v dnešní době, jako nepoučitelní hýkající oslíci, stále někteří naši politici vzhlížejí k Rusku jako ke svému staršímu bratru, či spasiteli.

Mimochodem, vzpomene si někdo, kdy nám a světu dalo Rusko něco dobrého? Mě nic nenapadá.

Vítězství v II.svět. válce neuznávám, Rusko bylo nejvěrnější spojenec předválečného Německa a bez jeho vydatné pomoci by Hitler těžko dokázal tak rychle vyzbrojit. Sověti tedy jedli kaši, kterou sami pomohli navařit.

Oni totiž dodávali Německu nejen ocel, ropu, obilí, ale po obsazení Pobaltských států dali nacistické armádě k dispozici i přístavy těchto zemí pro jejich válečné loďstvo.

Také vím, že Rusko dalo světu 1. anarchistického atentátníka studenta Dmitrije Karakozova, a to také není nic pozitivního.

Není také pravda, že by čeští vojáci houfně přebíhali za 1.svět. války do ruské armády. Dezerce Čechů nikdy nepřekročila více jak 10%, císař si Čechů vážil a proto jich i spousta byla ve velících funkcích.

 

Rozpad Monarchie a jeho důsledky

Po 1. svět. válce, která vlastně zapříčinila rozpad této mnohonárodnostní monarchie to byli především vítězné státy, které v pozdější době zapříčinili nástup nacismu v poraženém Německu.

Vítězné státy naprosto selhaly, chovaly se spíše pomstychtivě a za každou cenu chtěly Německo ponížit i přesto, že v 1. svět. válce nebyla vina Německa tak jasná jako po světové válce druhé. Kromě Německa neslo na 1. světové válce část odpovědnosti i Rusko a jeho Balkánské choutky, které jak známo nepřešly Rusy dodnes.

Ponížení Německa bylo obrovské. Muselo platit neuvěřitelně velké válečné reparace u kterých bylo předem jasné, že jsou nad jeho síly (jednalo se o 132 miliard říšských marek), dále Německo přišlo o většinu svých kolonií a především část svého území v Evropě.

 

 

S 1. světovou válkou se svět rozloučil vlastně až 2. října 2010, kdy Německo doplatilo poslední část válečných reparací.

Československo vzniklo v roce 1918, jeho samostatnost byla potvrzena na základě Versailské smlouvy, z níž jedna část je nazývána Mírovou smlouvou a určuje nové státní uspořádání v Evropě.

Důsledky rozpadu monarchie byly nedozírné pro spoustu obyvatel v Evropě. Sudetští Němci se tak během jediné noci ocitli na území cizího státu. Maďarsko touto smlouvou přišlo o 2/3 svého území, včetně solných dolů, lesů a hlavně obyvatelstva. Důsledkem byla Československo-maďarská válka o jižní část území na Slovensku.

Českoslovenští politici se zavázali, že Československá republika vznikne podle Švýcarského vzoru, jako federace s jednotlivými národy.

Bohužel, tehdejší politici tyto sliby nedodrželi a vznikla jednotná republika s jedním národem a to umělým národem Československým. Tuto vizi prosazoval především T.G.Masaryk a jak se po jeho smrti ukázalo, tato vize byla špatná.

T. G. Masaryka si osobně velice vážím, jako obrovského humanisty, ale jeho vize československého národa byla podle mě značně naivní a nedobrá. Bylo jasné, že málokterý Němec, Maďar či Polák se stane přes noc „Čechoslovákem“. Jak se později ukázalo, ani Slovákům se toto nelíbilo a při první příležitosti dali valem naší společné republice.

Přesto všechno byla Československá republika skutečně demokratickým státem, zaručujícím všem obyvatelům naprosto stejná práva. Československá měna byla pevná a hodnota měny byla na bankovkách kromě češtiny také uvedena slovensky, německy i polsky.

 

Ke škodě věci žádný ze sousedních států demokratický nebyl.

  • Německo – prakticky vláda anarchie, až do nástupu Hitlera k moci.
  • Polsko – polofašistická vláda v čele s maršálem Pilsudskim nebyla nijak přátelsky Československu nakloněna.
  • Maďarsko – nejdříve po sovětském vzoru vznikla Maďarská republika rad, po porážce bolševiků přišla také polofašistická vláda v čelem s admirálem Horthym.
  • O Rusku se snad zmiňovat ani nemusím, kdo tam vládl a jak, víme z historie naprosto dostatečně.
  • Zbývá jen Rakousko, kde jakási demokracie byla, avšak po nástupu Hitlera k moci čím dál víc tíhlo k Německu.

 

Sudety

Pokud ještě dnes někdo tvrdí, že Sudetští Němci tady nemuseli přece zůstávat, když se jim tady nelíbilo, je to naprostý nihilismus. Němci české pohraničí osídlovali po staletí už od dob Václava II., kdy se Čechům do těchto nehostinných a neúrodných oblastí příliš nechtělo.

Němečtí osídlenci nejdříve obdělávali pouze půdu, věnovali se činnosti hornické, později po průmyslové revoluci v monarchii začali stavět i továrny na výrobu skla, porcelánu, látek a dalších.

Byli to především Němci, kdo naučil Čechy vyrábět sklo a porcelán, ať se nám to líbí nebo ne, je to fakt. V těchto továrnách zaměstnávali nejen Němce, ale i Čechy, dávali práci celému okolí.

Je také třeba si především uvědomit, že to byli hlavně Češi kdo byl národnostní menšinou v tehdejších Sudetech, protože tam žilo cca 2.700.000 obyvatel hlásících se k německé národnosti.

Dnes pod tíhou dějinných skutečností je zcela zřejmé, že za nástup Hitlera k moci nesou svůj velký díl odpovědnosti především politici vítězných mocností a jejich diktát poraženému Německu… K podepsání tzv. Mírové smlouvy došlo v nádherném Zrcadlovém sále Versailského zámku. Henry Kissinger si nad tímto krásným místem povzdech: „Proč je to tu tak vhodné k ponižování?“

Letos je tomu již 91 let, kdy 28. června 1919 byli delegáti poraženého Německa, vítěznými mocnostmi s neskrývaným odporem a špatně zakrývanou zlobou ve tvářích, donuceni podepsat tuto potupnou smlouvu. V německé delegaci přitom nebyli zastoupeni žádní militantní vlkodlaci. V delegaci byli aristokraté, solidní podnikatelé a dělničtí vůdci z protiválečné sociální demokracie.

Tito vesměs demokraticky orientovaní Němci považovali vnucenou smlouvu nejen za nespravedlivou, ale přímo za hanebnou. Viděli v ní akt francouzské nenávisti a hamižnosti, britské licoměrnosti, a hlavně zrady amerického prezidenta, který ve svých patetických vyhlášeních sliboval všem, že jim bude měřeno stejným metrem.

Němci, Rakušané a Maďaři tak museli spolknout hořkou pilulku a vzít na vědomí, že právo na sebeurčení se bude týkat všech národů, kromě nich.

 

Co vlastně muselo poražené Německo podepsat?

Na základě této smlouvy se museli vzdát 12% svého území a 10% svého obyvatelstva, všech zámořských kolonií, přiměřené armády i loďstva, sárských dolů a museli platit již výše zmíněné reparace ve výši 132 miliard marek. Veškerý německý majetek v zahraničí byl zkonfiskován. Proto například do dnes Američané drží právo na Aspirin od firmy Bayer, přestože je Aspirin německým vynálezem.

Vinu za 1. svět. válku nese bezpochyby militaristický vilémovský režim v Německu. Hlavní vinou bylo napadení neutrální Belgie. Celkově však nebyla německá vina tak jednoznačná jako za II. svět. války. O Ruských mocenských ambicích na Balkáně jsem už psal, na vině byla i britská žárlivost na námořní nadvládu, a Francie? Ta zase toužila po navrácení Alsaska-Lotrinska.

Dvacátá léta v Německu byla plná bídy, utrpení a hyperinflace. Ti šťastnější, kteří měli nějakou práci, tak běhali někdy i 2× denně s kufry pro výplaty, po každé, když byl vyhlášen nový kurs marky vůči americkému dolaru. A jak už to tak bývá, tak tam kde vládne anarchie, se ke slovu záhy začnou dostávat extremistická hnutí.

 

Čtěte Remarqua – Tam to všechno je

 

Nejdříve to byli komunisté a radikální socialisté a při ještě větším prohloubení bídy díky celosvětové hospodářské krizi i nacisté v řadách NSDAP. Hitler velmi zručně využil nespokojených lidí, kteří ač nikdy fašisté nebyli, uvěřili jeho slibům, že opět pozvedne Německo a vyvede ho z anarchie.

Není divu, že mu více než zklamané tehdejší německé obyvatelstvo uvěřilo a že se mu povedlo z valné většiny tyto zbídačelé lidi přesvědčit, aby jej následovali a opět byli hrdí na svůj národ a na svůj stát.

 

Kdo tedy vlastně stvořil Hitlera?

Myslím, že nelze uplatňovat na německém národu kolektivní vinu, když ve svobodných volbách v roce 1932 zvítězila NSDAP s 37,8% odevzdaných hlasů. Je totiž zcela nepochybné, že to byly hlasy občanů protestujících proti chaosu a nestabilitě Výmarské republiky a hlavně občanů, kteří si přáli obnovu národní hrdosti. Je to program, ke kterému se v každé špatné a depresivní době přihlásí značná část obyvatel v každém národě.

Na závěr chci říct, že vítězové chtěli ponížit poražené Německo. Povedlo se jim jediné – vytvořit Hitlera. Už Cesar říkal, že vítěz má být povznesený, velkorysost má být jeho základní ctností, protože nese zdravé ovoce.

Nevelkorysost vítězných mocností po 1.světové válce přinesla jen prohnilé plody a zničila tak veškeré naděje na delší mír v Evropě. Jejich krátkozrakost, pomstychtivost a především malost umožnila ty nejhorší myslitelné zločiny 20.století.

Dle zdroje zpracovalo st@tll 2010 

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

Související texty

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se někdy zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem, máme-li právě jiné povinnosti…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Islamizace světa je v plném proudu Následující text: 28.říjen 1918 a TGM »»»

Atllanka | Sobota 27. 10. 2012, 11.58 | Česko, Válka, Úvaha | trvalý odkaz | vytisknout | 4135x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Článek
Václav Pondělí 4. 02. 2013, 19.11

Opravdu pěkný a pravdivý článek! ;-)

reaguj[2] pane autore,
Karel Jemelka mejl Středa 6. 02. 2013, 01.19

Váš vývod, kdo vlastně stvořil Hitlera je logicky spávně. Je správně i z historického pohledu. Nicméně je dlužno podotknout.

Hitlera zplodili Frantíci. Nikdo z faktických vítězů WWI nebyl z těch, kdo chtěl ponížit, trestat,… až na Francouze.

Problém nastal s hospodářskou krizí. Hospodářská krize v roce 1921 vzniklá (neberte mě prosím v datu za slovo) způsobila naprostý pokles ekonomik celosvětově. A Němci žádali o odložení splátek reparací vzniklých jejich agresivitou. Spojenci, vědomi si vlastních ekonomických problémů neodpustili, nýbrž zmírnili či odložili splátky na dobu ekonomice příznivějši. Všichni. Usáci, Angláni… Nezmírnili frantíci. Francouzi byli jediní, kdo nezmírnil a trval na reparacích… Z bídy, neschopnosti myslet, malosti, jak správně uvádíte vzniknul Hitler. Reparace frantíkům činila dvojnásob toho, co bylo dlužné Německo schopno produkovat.

Jste na správné stopě. jen je třeba nebýt obecný a viníky jmenovat.

Nemám problém, s tím, co jste napsal, Snad by neškodilo nebýt obecný.

:-)
Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?